Användningområden
Gas & oljeprospektering

RMsensorn kan användas vid olja & gasprospektering genom den höga sensiviteten kan detektering ske av minimala markvibrationer. Härigenom kan man erhålla en mycket bättre bild av vad som händer under marken, än med de kända sensorer som finns på marknaden idag.

salder math
Säkerhet

RMsensorn kan detektera djur/människor på de flesta underlag, såväl utomhus som inomhus. För markbaserad övervakning av säkerhetsklassade områden t ex kärnkraftverk, forsknings och militära anläggningar för att nämna några kan sensor grävas ner i marken. Härigenom kan en tidig detektering av obehörigt intrång ske.

Militärt försvar

RMsensorn kan utvecklas för hydrofoniska mätningar. Genom inspelning av olika ljudprofiler kan man t ex kalibrera sensorn med tillhörande mjukvara att känna igen och larma vid upptäckt av inprogrammerad ljudprofil . Detta kan vara att känna igen en speciell ljudprofil som skapas av någon typ av fartyg över eller under vatten.

Vid övervakning på land kan RMsensorn detektera fordon på ansenliga avstånd (upp till flera kilometer beroende på typ av fordon). Genom uppställning av sensorer på olika sätt kan även avstånd/position beräknas för ett mål i rörelse.

Varningssystem för jordbävning

RMsensorn kan anpassas för seismologisk mätning/detektering avseende jordbävningar, jordskred eller andra typer av lågfrekventa vibrationer för privat eller nationellt bruk.

Varningssystem för vibrations skador

RMsensorn kan detektera farliga vibrationer i t ex vindkraftverk, olika typer av industrimaskiner för att nämna några tillämpningar.

RMsensorn kan känna/detektera fordon som t ex kör in i ett vajerräcke på vägen och larma en övervakande operatör. När det gäller linbanor, broar så kan sensorn varna för farliga vibrationer/resonanser i konstruktionen.